Úvodní stránka Historie

Historie

jak mlýn vznikl

První­ dochované písemné záznamy o existenci provozovny v této lokalitě› pochází již ze 16. století, kdy na místě› dnešního mlýna stávala soukenická valcha. V pozdě›jších letech byla postupně př™estavě›na na mlýn. Přesné datum přestavby soukenické valchy na mlýn není známo.

Z novodobě›jší historie je tř™eba př™ipomenout, že do roku 1928 byl mlýn majetkem rodiny Weberů a byl poháněn vodní­m kolem. V tomto roce byl mlýn dán do dražby, úspěšným vydražitelem se stal můj dě›d, mlynář™ Karel Pekárek. Mlynář Karel Pekárek pocházel sám ze mlýna v Cejli, o jehož bytí existuje písemný záznam z roku 1360. Tato listina uvádí, že mlýn v Cejli byl postaven již za časů neporazitelného krále českého - Přemysla. Tento rodný mlýn mlynáře Karla Pekárka se nacházel zhruba 3 km proti proudu řeky Jihlavy. Jeden z bratrů Karla Pekárka - rovněž mlynář, provozoval mlýn přímo v Jihlavě, opět na řece Jihlava. Dodnes je po něm v Jihlavě pojmenována Mlýnská ulice.

Mlýn v Rantířově byl postupně› modernizován, vodní kolo bylo nahrazeno dvě›ma turbí­nami typu Reiffenstein a mlýn úspěšně prosperoval. To vše až do doby komunistického př™evratu v roce 1948. Od tohoto data byl mlýn postupně› likvidován, technologie demontována a ničena, až postupně došlo k totální devastaci celého objektu, včetně› vodního díla. Takto zničený státní majetek byl v roce 1991 vrácen v restituci následníkům mlynář™e pana Karla Pekárka.

S náklady okolo 30 mil. Kč byla v průbě›hu dvou let znovuobnovena mlynářská výroba, obnoveno vodní dílo, které bylo osazeno výkonnou Kaplanovou turbí­nou o výkonu 90 kW. Rekonstrukce byla velice nákladná a poměrně technicky složitá. Složité bylo i samotné uvedení mlýna do provozu, kdy mlýn neměl zpočátku vytvořenu zákaznickou síť. Fungující státní mlýny, které byly zprivatizovány, na tom byly o mnoho lépe, měly od samého počátku určité pevné odbytiště.